» switch to English «

Dům Svobodného přístavu

Naše vize

Cíle

 • Společně obnovujeme principy sebeřízeného vzdělávání a respektující výchovy založené na sdílení, sebeorganizaci, vlastních zdrojích a kolektivu. Vytvořením a provozem vzdělávací „laboratoře“ (nejen jako fyzického místa, ale i živoucího společenství) v praxi ověřujeme životaschopnost a užitečnost sebeřízeného vzdělávání v neformálním prostředí.
 • Poznáváme, zkoumáme, učíme sebe i druhé a sdílíme vědění – především (byť ne výlučně) o vzdělávání, svobodě, bezstátní společnosti a tématech širokou veřejností upozaďovaných či tabuizovaných.
 • Poskytujeme zázemí pro budování a růst komunit(y) dětí a rodičů vycházející(ch) ze sebeřízeného vzdělávání, konceptu „learning-by-doing“ a vzájemného respektu. Ačkoliv máme své názory na jednání dospělých s dětmi, žádné rodině nezasahujeme do výchovy.
 • Děláme svět lepším místem skrze práci na sobě či dobročinnost a charitu (avšak vždy až po zajištění vlastní ekonomické udržitelnosti); chceme být – zejména prostřednictvím sebeřízeného vzdělávání – katalyzátorem svobodné společnosti tvořené sebeřízenými lidmi.
 • Rámec

  Všech výše uvedených cílů dosahujeme bez výjimky v souladu s principem neagrese (jeho definici naleznete níže); ten je pro nás základním a nepřekročitelným etickým principem odvozeným z nedotknutelnosti vlastnických práv (především sebevlastnictví). Z něj mimo jiné plyne nutnost oboustranné dobrovolnosti všech vztahů i transakcí; nikdo není nucen s námi spolupracovat a zároveň nikdo nemá nárok v Domu Svobodného přístavu být. Dalším důsledkem principu neagrese je také ekonomická udržitelnost; není-li se (jakýkoliv) projekt schopen uživit, zjevně spotřebovává zdroje, kterých si lidé cení více než výstupů onoho projektu. Dům Svobodného přístavu si na sebe musí být schopen vydělat z dobrovolných transakcí (tedy bez státních, evropských či jiných dotací pocházejících z nedobrovolně získaných peněz).

  Definice principu neagrese

 • Vlastnictví je vztah, jenž přiřazuje lidem fyzické objekty (člověk může být vlastníkem objektu). Nikdo nesmí nijak nakládat s objektem, který má vlastníka, bez jeho svolení, vyjma případů, kdy je to nutné pro nápravu situace, v níž onen vlastník sám narušil cizí vlastnictví, případně porušil smlouvu.
 • Vlastnictví lze libovolně převádět a směňovat v případě, že obě strany transakce souhlasí (bez násilného donucení); transakce mohou být realizovány pomocí smluv.
 • Každý člověk vlastní sám sebe, dokud toto vlastnictví na někoho nepřevede.
 • Něco, co v danou chvíli nikdo nevlastní, může někdo začít vlastnit tím, že to začne využívat (smísí to se svou prací, tzv. homesteading, vizte dílo Johna Lockea).
 • Naše hodnoty

  Svoboda a nezávislost

  Aktivity centra jsou realizovány z vlastních zdrojů komunity a spolku. Díky svépomocné činnosti členů, příspěvkům a platbám za služby je Dům Svobodného přístavu finančně nezávislý na státních dotacích a grantech.

  Sebeřízené vzdělávání a post-pedagogický přístup

  Preferujeme sebeřízené vzdělávání a informální učení založené na vlastní zkušenosti a prožitku.

  Otevřená, autentická a nehierarchická komunikace

  Využíváme komunikační vodítka podporující růst a zrání členů i celé komunity a společné naplňování principu neagrese. Vážíme si a využíváme při tom inspirace a zkušeností z Respektovat a být respektován, Výchova bez poražených, Nenásilné komunikace a Community Building.

  Podpůrná funkce dospělých a „rozšířené“ rodiny

  Jako dospělí zastáváme roli podporovatelů a průvodců mladým lidem. Můžeme se vzájemně inspirovat, avšak osobní vztahy mezi námi jsou vždy na prvním místě. Učíme se přijímat chyby své i ostatních.

  Pluralismus, respekt k sobě i druhým

  Pluralismus nám umožňuje rozvíjet svůj potenciál, respekt k sobě i rozdílům mezi námi. Jsme otevřeni lidem s různým: věkem, neurodiverzivními potřebami, etnickými a kulturními kořeny, socioekonomickým statusem, náboženským či světonázorovým přesvědčením, gender identitou či sexuální orientací.

  západ slunce nad Domem Svobodného přístavu
  zpět